«شکستن موج»

 با دانش و حقایق در برابر موج چهارم


صلیب سرخ جوانان اتریش با همکاری وزارت فدرال آموزش، علم و پژوهش یک مجموعه وبینار هفتگی در مورد سلامت، کرونا و رسانه‌‌ها برگزار می‌‌کند! این فرمت به طور خاص ویژه بخش آموزش است و برای تبادل اطلاعات بین دانش آموزان، معلمان، والدین و کارشناسان برگزیده کاربرد دارد.


چه زمانی؟ 20 دسامبر 2021 از ساعت 17.00 الی 18.00

اکنون برای وبینار ثبت نام کنید!

Weitere Infos zum Webinar: www.gemeinsamlesen.at/corona